Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křižovnická 7, 110 00, Praha 1, tel.: 222 323 592, studijni@tkpraha.cz

Výnosem Ministerstva školství a osvěty z 11.10.1945 bylo na Státní konzervatoři v Praze zřízeno taneční oddělení. Tím byl položen základ přípravy profesionálních tanečních umělců, nezbytný pro další vývoj tanečního umění v poválečném Československu.

Do založení tanečního oddělení probíhala výuka pouze v soukromých baletních školách různého zaměření a úrovně a pochopitelně také bez jednotného vyučovacího postupu. Taneční oddělení soustřeďovalo od počátku kolem sebe výrazné osobnosti tanečního umění. Velkou zásluhu na jeho vzniku měl přední taneční publicista, kritik a libretista prof. Jan Reimoser (Jan Rey), který se současně stal jeho prvním vedoucím. V pedagogickém sboru působily takové osobnosti jako Zora Šemberová, Saša Machov, Robert Braun, Dr.M.A. Tymichová, Laurette Hrdinová, Anna Dubská a další. Od samého počátku byla výuka koncipována jako všestranné taneční vzdělání včetně odborně-teoretického. V původně 4letém studijním programu byl vyučován tanec klasický, tanec novodobý a samozřejmě autentické i stylizované formy lidového tance. Mezi prvními absolventy byli Eliška Boňková, František Halmazňa, Hana Machová, Nataša Rybínová, Miroslava Vlášková, Věra Urbánková, v dalších letech k nim přibyli např. Vlasta Šilhanová, Věra Untermüllerová, Lubomír Rešl, Zdeněk Doležal, Marta Synáčková, Pavel Šmok, Otto Šanda, Naděžda Blažíčková a mnoho dalších. Co jméno, to pojem v československém baletním umění (viz. podrobný seznam absolventů).

Školní rok 1959/1960 přinesl změnu v délce studia. Bylo prodlouženo s ohledem na potřeby a připravenost absolventů pro taneční praxi na 5 let. Významným podnětem pro výuku klasického tance byly pobyty vynikajících představitelů ruské baletní školy A.M. Žukova a O. A. Iljiny z Moskvy, kteří seznámili české pedagogy s dokonale promyšlenou výukou klasického tance. Pedagogický sbor byl rozšířen v šedesátých letech o takové osobnosti, jakými byli Růžena Mazalová, Zdeněk Doležal, Antonín Landa, Karel Lukšík, Jaromír Petřík, Jarmila Chourová, Gabriela Rumlová, Eva Melicharová, Olga Pásková, František Bonuš, Míla Urbanová, Libuše Hynková, Věra Urbánková, Jožka Šaršeová a další. Z Brna přišla Zora Erbanová. Od školního roku 1967/1968 bylo studium rozšířeno o 3 přípravné ročníky, takže žáci nastupovali ke studiu ze 6. třídy základní školy. Ve školním roce 1973/1974 došlo k prodloužení výuky přípravných ročníků ze 3 na 4 roky. Pedagogický sbor byl dále rozšířen o přední sólisty baletu Národního divadla v Praze Astrid Štúrovou, Jelenu Kovalevskou, Zinaidu Kohoutovou, Jaroslava Slavického. Na škole začali působit také Albína Kliková a Jiří Paclík, v oblasti moderního tance Markéta Záděrová a Mirka Vlášková.

V roce 1976 byl vytvořen studijní program lidové specializace, který měl vychovat dorost pro Československý státní soubor písní a tanců. Na otevření tohoto studia měly velké zásluhy choreografky souboru Libuše Hynková a Věra Svobodová a vyučující tanečního oddělení konzervatoře Míla Urbanová a Bohumil Muchka. Další třída lidové specializace byla otevřena v letech 1981 až 1985 a 1985 až 1989.

V roce 1978 byl schválen zákon o osmileté Hudební a taneční škole (HTŠ). Taneční oddělení konzervatoře se transformovalo na samostatnou vzdělávací instituci v oboru tanec. Výuka byla zahájena ve školním roce 1980/81 v budově v ul. Křížovnická 7, první ředitelkou se stala Zora Erbanová, zástupkyní Albína Kliková. Ke studiu byli přijímáni žáci po ukončení 4. třídy základní školy, studium mohlo být ukončenou maturitou a absolutoriem. Od roku 1985 do roku 1989 byl ředitelem školy Josef Bádal, funkci zástupce vykonávala nadále Albína Kliková.

V roce 1990 byl schválen nový statut školy - státní konzervatoř pod názvem Taneční konzervatoř Praha. Funkci ředitele školy vykonával do roku 1996 Mgr. Jiří Paclík, funkci zástupce Eva Melicharová. Od školního roku 1990 byla zahájena výuka 5letého studijního oboru moderní a lidový tance, kam byli přijímáni studenti po ukončení základní školní docházky. V roce 1995 bylo studium na základě novelizace školského zákona ukončeno. V roce 1996 byl jmenován do funkce ředitele Mgr. Jaroslav Slavický, který ji vykonává dodnes. Funkci statutárního zástupce ředitele vykonávala do konce školního roku 2001-2002 Eva Melicharová, od školního roku 2002-2003 Mgr. Zuzana Gančevová. V letech 2009 - 2015 tuto funkci zastával Mgr. Miroslav Hajn. V roce 2015 se zástupkyní pro odborné předměty stala Mgr. Yvetta Hubičková. Od počátku školního roku 1998-1999 byla ustanovena z důvodu zvýšení úrovně výuky VVP také funkce zástupce ředitele pro VVP, kterou byla pověřena PhDr. Evelína Beranová. Od roku 2002 je zástupkyní  VVP Mgr. Danuše Kábrtová, která od roku 2015  zastává funkci statutárního zástupce ředitele. Od školního roku 1999-2000 byly také upraveny ve spolupráci s MŠMT ČR učební plány, které umožňují studentům ve druhém cyklu studia zvolit jeden ze tří hlavních oborů studia - klasický tanec, moderní tanec, lidový tanec. Od 1. 1. 2001 se stal zřizovatelem školy Magistrát hlavního města Prahy, od 1. 10. 2002 byla škola přejmenována na Taneční konzervatoř hlavního města Prahy. V roce 2002 získala škola v rámci akce Internet do škol počítačovou učebnu a rekonstrukcí podkroví např. videoučebnu, odpočívárny pro studenty, posilovnu a šatny pro pedagogy odborných předmětů.

 
Náš web zpracovává pouze nezbytné (technické) cookies.